Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Synergy Personal Training en de persoon die gebruik maakt van de diensten/activiteiten van Synergy Personal Training, hierna te noemen: “de klant“.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Inschrijven

Door zijn inschrijving verklaart de klant de algemene voorwaarden en de huisregels van Synergy Personal Training te accepteren.

Aanmelding als klant vindt plaats door het inschrijfformulier op de website van Synergy Personal Training.

Strippenkaart

De strippenkaart vangt aan per datum van inschrijving. In geval van minderjarige geldt dat een gezaghebbende ouder of voogd het lidmaatschapsformulier dient te ondertekenen. De minimale leeftijd, op dag van inschrijving, is 15 jaar.

Betaling van de strippenkaart geschiedt bij inschrijving, door middel van een betaling via iDeal.

De strippenkaart is persoonsgebonden en kan derhalve niet overgedragen worden aan een andere persoon. De strippenkaart heeft een vast aantal strippen met daaraan gekoppeld een vaste geldigheidsduur. In geval van ziekte/blessure kan de geldigheidsduur van de strippenkaart verlengd worden door Synergy Personal Training. De klant kan hierdoor gemiste lessen binnen een vooraf gestelde termijn inhalen. Deze tijdelijke stop kan worden aangevraagd via het ledenportaal op de website van Synergy Personal Training.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap vangt aan per de eerste van de eerstvolgende kalendermaand. In geval van minderjarige geldt dat een gezaghebbende ouder of voogd het lidmaatschapsformulier dient te ondertekenen. De minimale leeftijd, op dag van inschrijving, is 15 jaar.

Een lidmaatschap wordt aangegaan met een minimale looptijd van 6 kalendermaanden en loopt derhalve per half jaar, tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is niet mogelijk.

Synergy Personal Training is gerechtigd om in geval van wanbetaling en/of wangedrag van de klant het lidmaatschap per direct te beëindigen. De klant heeft hierbij geen recht op restitutie over de lopende maand. Indien u het lidmaatschap wenst op te zeggen, wordt hierbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht genomen, waarbij de lopende maand niet wordt meegerekend. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd met telkens een termijn van 6 kalendermaanden. Na de eerste contractperiode is het lidmaatschap per maand opzegbaar. Hierbij wordt een opzegtermijn van een kalendermaand in acht genomen, waarbij de lopende maand niet wordt meegerekend. De lidmaatschapsbijdrage kan jaarlijks per 1 januari van elk jaar door Synergy Personal Training worden geïndexeerd met inachtneming van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie zoals deze door het CBS wordt vastgesteld. Daarnaast is Synergy Personal Training gerechtigd om vanwege kostenverhogingen de prijzen te wijzigen. Een verhoging van de lidmaatschapsbijdrage wordt door Synergy Personal Training 1 maand van tevoren aan de deelnemer kenbaar gemaakt. Betaling van de lidmaatschapsbijdrage geschiedt vooraf per maand, en wel uiterlijk op de laatste dag van de maand, door middel van automatische incasso.

Bij stornering van een maandelijkse incasso is Synergy Personal Training bovendien gerechtigd om Є 2,50 administratiekosten in rekening te brengen om alsnog het verschuldigde te incasseren.

De betalingsverplichting van de lidmaatschapsbijdrage blijft gedurende de verlengingsperiode zoals bedoeld in artikel 10 onverminderd gewijzigd.

Privacy policy

De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle deelnemers van Synergy Personal Training zijn opgenomen. Synergy Personal Training en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.

Opschorting lidmaatschap

In geval van ziekte/blessure kan het lidmaatschap worden opgeschort (tijdelijke stop) door Synergy Personal Training. De klant kan hierdoor gemiste lessen binnen een vooraf gestelde termijn inhalen. Deze tijdelijke stop kan worden aangevraagd via het ledenportaal op de website van Synergy Personal Training. Opschorting van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. De betalingsverplichting van de klant wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd met de duur van de afwezigheid van de klant.

Beëindiging lidmaatschap

De klant kan zijn lidmaatschap enkel beëindigen middels een mail aan Synergy Personal Training. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het overeengekomen lidmaatschap afloopt, met inachtneming van een kalendermaand opzegtermijn, mits alle verschuldigde termijnen voldaan zijn. Indien de klant de betalingsverplichtingen niet nakomt, is Synergy Personal Training gerechtigd de contractuele rente op grond van artikel 12, alsmede de kosten van zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen, daaronder mede begrepen het volledige honorarium van een advocaat.

Wijzigingen faciliteiten, lesrooster en openingstijden

Synergy Personal Training kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesrooster en openingstijden. Synergy Personal Training zal de wijzigingen minimaal 2 weken van te voren op genoegzame wijze aankondigen. Bij wijziging van de lestijden en/of openingstijden blijft de betalingsverlichting van het lid ongewijzigd. Op officiële en erkende feestdagen is Synergy Personal Training gerechtigd gesloten te zijn.

Deelnemers en haar verplichtingen

Alle personen moeten zich er terdege van bewust zijn dat deelname aan de activiteiten van Synergy Personal Training (grote) lichamelijke en geestelijke inspanning kan vergen.

Indien deelnemers moeilijkheden veroorzaken of kunnen gaan veroorzaken en/of niet toelaatbaar gedrag uiten, kan Synergy Personal Training besluiten hen van verdere deelname te ontzeggen, zonder het verlenen van restitutie.

Aansprakelijkheid

Synergy Personal Training, de bedrijfsleiding en andere werknemers en/of andere in opdracht van Synergy Personal Training handelende personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant en/of derden.

Iedere klant is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van Synergy Personal Training, indien deze schade aan nalatigheid en/of schuld van deze klant is te wijten. Sporten bij Synergy Personal Training is op eigen verantwoording.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Synergy Personal Training aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen de deelnemer en Synergy Personal Training, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in het arrondissement waar de Synergy Personal Training vestiging is gevestigd.

Synergy Personal Training is gerechtigd de algemene voorwaarden en huisregels te wijzigen. Gewijzigde huisregels gelden per direct voor iedereen; gewijzigde algemene voorwaarden gelden voor nieuwe klanten en voor klanten waarvan het lidmaatschap op grond van art. 9 van deze algemene voorwaarden wordt verlengd.

Geschillen tussen Synergy Personal Training en de klant die betrekking hebben op de overeenkomsten kunnen zowel door de deelnemer als door Synergy Personal Training aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Fitness, Bordewijklaan 46, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). De commissie doet uitspraak bij wijze van bindend advies. De uitspraak is bindend voor beide partijen. Vernietiging van het bindend advies kan uitsluitend plaatsvinden door het advies binnen twee maanden na de verzending van het advies aan de rechter voor te leggen. De rechter kan het bindend advies alleen vernietigen indien de uitspraak in verband met de inhoud of wijze van totstandkoming in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Personal Training

Aard van de overeenkomst

U heeft een overeenkomst afgesloten met de Personal Trainer welke op de voorzijde van de inhuurovereenkomst met voor- en achternaam wordt genoemd. De aard van deze overeenkomst is dat u deze Personal Trainer inhuurt voor het geven van trainingsadviezen, het samenstellen van uw trainingsprogramma en het begeleiden van dit programma. De Personal Trainer zoals op de voorzijde van deze inhuurovereenkomst wordt vermeld, is zelfstandige. De Personal Trainer werkt zelfstandig en is persoonlijk verantwoordelijk voor alle afspraken en handelingen. Dit brengt nog wel met zich mee dat u zich voor alle zaken betreffende de Personal Training moet richten tot deze Personal Trainer. Dit omvat onder meer: het inplannen van sessies en het eventueel verplaatsen of annuleren van sessies. Indien sessies door de Personal Trainer worden geannuleerd, dient u met de betreffende Personal Trainer een nieuwe afspraak te maken.

Aansprakelijkheid

Het is bij u bekend dat u zich heeft ingeschreven voor een programma met inspannende fysieke activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gewichtheffen, wandelen, boksen, yoga en het gebruik van diverse conditie- en trainingsapparatuur en -installaties die zijn ontworpen, aangeboden, aanbevolen en/of gecontroleerd door de Personal Trainer waarmee u deze sessie overeenkomst heeft afgesloten. U bevestigt hierbij dat u in een goede lichamelijke conditie verkeert en dat u geen medische indicaties of medicaties heeft die deelname aan dit programma zou beperken. Met het oog op uw deelname aan het programma, ontheft u hierbij de Personal Trainer, maar ook het sportcentrum waar u sport, van alle claims, eisen of vorderingen die voortvloeien uit uw deelname aan het programma of uit elk gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties. U bent zelf verantwoordelijk voor het inwinnen, opvolgen en informeren van de Personal Trainer van medisch advies m.b.t. medische indicaties of medicatie. Dit advies kunt u inwinnen bij uw eigen huisarts. Het is voor u duidelijk dat u eventueel letsel kunt oplopen naar aanleiding van uw deelname aan het programma en u ontheft hierbij de Personal Trainer, maar ook het sportcentrum, van elke aansprakelijkheid, nu of in de toekomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot medische onkosten, verloren inkomsten, pijn en lijden die kunnen ontstaan door hartinfarcten, spierverrekkingen of -scheuren, breuken, kuitbeenbreuken, warmtestuwing, letsels aan de knie/onderrug/voet en andere ziekten, ongemakken of letsels, ongeacht de manier waarop ze zijn veroorzaakt, tijdens of na uw deelname aan het programma of het gebruik van de conditie- en trainingsapparatuur en -installaties, ongeacht de fout. U heeft er zelf voor gekozen om eventueel een trainingstest uit te laten voeren door de Personal Trainer. De intensiteit van de training wordt aangepast in de loop van de evaluatie. U kunt de test op elk ogenblik stoppen bij tekenen van vermoeidheid, veranderingen in uw hartslag en/of bloeddruk. Het is mogelijk dat er bepaalde veranderingen optreden tijdens de test. Deze omvatten abnormale bloeddruk, flauwvallen, onregelmatig, snel of langzaam hartritme en, in uitzonderlijke gevallen, hartaanval, beroerte of overlijden. U begrijpt dat elke inspanning zal worden geleverd om deze risico’s te minimaliseren door het evalueren van de voorafgaande informatie met betrekking tot mijn gezondheid en fitheid en door het observeren tijdens het testen. U begrijpt dat de informatie die u hebt over uw gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van uw trainingstest kan beïnvloeden. U erkent dat het onmiddellijk melden van ongewone gewaarwordingen tijdens de trainingstest zelf bijzonder belangrijk is en dat u verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig bekend te maken, ongeacht of dit door de Personal Trainer die de test uitvoert wordt gevraagd. De Personal Trainer verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan.

Prijzen, betalingen en lidmaatschap

U bent er mee bekend en stemt ermee in dat deze Personal Training Inhuurovereenkomst niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat er voorafgaande betaling is vereist voor blokken van sessies van de eigenlijke trainingen. Betalingen die zijn gedaan worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de voorwaarden die het bevat, geldt voor de aankoop van sessies en elke andere aankoop van diensten in de toekomst. U erkent dat de specifieke ontheffing van aansprakelijkheid, goedkeuring en instemming van deze overeenkomst onbeperkt geldig blijft. Er wordt geen terugbetaling verleend voor trainingen die niet werden voltooid. U begrijpt dat de Personal Trainer het recht en de bevoegdheid heeft om het programma op elk ogenblik te beëindigen zonder enige terugbetaling als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. Een PT sessie kan op een alternatieve locatie plaatsvinden tot 20 km van de trainingsruimte van Synergy Personal Training. Indien een PT sessie op een afstand van 5 – 20 km van de trainingsruimte van Synergy Personal Training plaatsvindt wordt hiervoor € 5,- reiskostenvergoeding in rekening gebracht.

Annuleringen of te laat komen

U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en dat annuleringen 24 uur vooraf moeten worden gemeld. Annuleringen moeten worden gemaakt op het telefoonnummer van de Personal Trainer (de voicemail zal de datum/tijd registreren) of per e-mail gericht aan de Personal Trainer. U begrijpt dat u geen terugbetaling ontvangt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Personal Training afspraken bij te wonen zoals ze zijn gepland. U begrijpt dat de afspraken exact op het geplande tijdstip en plaats zullen beginnen en eindigen en u erkent dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zullen zijn om de geleverde service uit te breiden buiten de resterende duur van de geplande tijd. U begrijpt dat uw training zal worden geannuleerd indien u meer dan 15 minuten te laat ben en dat deze training zal worden aangerekend. U erkent dat een vertraging van een geplande training de trainingsstatus niet kan wijzigen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er geen halve trainingen kunnen zijn vanwege enige vertragingen.